Statut Fundacji

Statut Fundacji

Statut Fundacji Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.” Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość”, zwana dalej” Fundacją”, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 1. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Katarzynę Tuczyńską-Bieniek i Kamilę Rogozińską
  zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anny Szadkowskiej w
  kancelarii notarialnej w Warszawie 03-825 , ul. Owsiana 9 lok.15, w dniu 12.08.2020. Repertorium A
  numer: 1202/2020

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
  niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
  granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania osób w trudnej
sytuacji życiowej oraz dążących do poprawy swojej jakości życia i rozwoju osobistego.
.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Wspieranie, doradztwo i konsultacje psychologiczne,
  b. Wsparcie dla osób z rozbitych rodzin i ze środowisk przemocowych
  c. Doradztwo finansowe,
  d. Doradztwo prawne,
  e. Warsztaty psychologiczne, nauka lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem,

f. Organizowanie warsztatów, webinarium, i szkoleń dotyczących aktualności finansowo-
prawnych, w kraju i zagranicą,

g. Wspieranie przedsiębiorczości zarówno działających jak i nowych firm,
h. Wsparcie w znalezieniu pracy i tworzenie nowych miejsc pracy,
i. Ochrona zdrowia, profilaktyka kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej.
j. Aktywacja obszarów wiejskich i niwelowanie różnic społeczno –gospodarczych pomiędzy
regionami słabo oraz dobrze rozwiniętymi.
k. Wspieranie nowatorskich metod psychoterapii,
l. Szerzenie kultury i dziedzictwa narodowego
m. Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów,
n. Organizację festiwalów tematycznych,
o. Promowanie ochrony środowiska naturalnego,
p. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
q. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, i
ponadpodstawowych
r. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
s. Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin

najbiedniejszych.
t. Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych,
których działalność jest zbieżna z jej celem.
u. Przedmiot działalności fundacji wg. kodów PKD:
94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ

NIESKLASYFIKOWANA

47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W

NIEWYSPECJONALIZOWANYCH SKLEPACH

45.20.Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

93.29.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
85.59.Z. POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
78.10.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM

PRACOWNIKÓW

77.11.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
56.10.Z RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
68.10.Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
94.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania. Z powyższej kwoty część w wysokości 1000,00zł ( jednego
tysiąca złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

§ 8

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  c. zbiórek publicznych,
  d. majątku fundacji,
  e. odsetek i lokat bankowych,.
  f. prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  g. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
  ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
  h. przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez
  Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§ 9

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Ze
składników majątkowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna w wysokości
5000 zł (pięć tysięcy złotych) z powyższej kwoty część w wysokości 1000,00zł ( jednego tysiąca złotych)
przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego
  grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce
  osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go
  członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
  członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
  popełnione z winy umyślnej,
  c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  d. śmierci członka.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.

§ 13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
  piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
  połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów
  decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym
  charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej
  dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
  wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji
§ 14

 1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
  popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu,
  d. odwołania przez Radę Fundacji.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji,
  w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
  Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
  przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym
  spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
  połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego
  rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest
każdy z członków zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
  Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,
  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
  narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
  połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
  Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.