Fundacja Wsparcia Społecznego - "Twoja Przyszłość"

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

” Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość”, zwana dalej ”Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Katarzynę Tuczyńską-Bieniek i Kamilę Rogozińską zwanymi dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anny Szadkowskiej w kancelarii notarialnej w Warszawie 03-825 , ul. Owsiana 9 lok.15, w dniu 12.08.2020. Repertorium A numer: 1202/2020

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

ROZDZIAŁ II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie, doradztwo i konsultacje psychologiczne,

 • wsparcie dla osób z rozbitych rodzin i ze środowisk przemocowych,

 • doradztwo finansowe,

 • doradztwo prawne,

 • warsztaty psychologiczne, nauka lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem,

 • wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • organizowanie warsztatów, webinarium, i szkoleń  dotyczących aktualności finansowo-prawnych, w kraju i zagranicą,

 • wspieranie przedsiębiorczości zarówno działających jak i nowych firm,

 • wsparcie w znalezieniu pracy i tworzenie nowych miejsc pracy,

 • ochrona zdrowia, profilaktyka kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej,

 • aktywacja obszarów wiejskich i niwelowanie różnic społeczno–gospodarczych pomiędzy regionami słabo oraz dobrze rozwiniętymi,

 • wspieranie nowatorskich metod psychoterapii,

 • szerzenie kultury i dziedzictwa narodowego,

 • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów,

 • organizację festiwalów tematycznych,

 • promowanie ochrony środowiska naturalnego,

 • organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,

 • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, i ponadpodstawowych,

 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,

 • fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

 

ROZDZIAŁ III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.   Z powyższej kwoty część w wysokości 1000,00zł ( jednego tysiąca złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

§ 7

Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,

 • dotacji i subwencji od osób prawnych,

 • zbiórek publicznych,

 • majątku fundacji,

 • odsetek i lokat bankowych,

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Fundacja może również tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§ 8

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.  Ze składników majątkowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) z powyższej kwoty część w wysokości 1000,00zł ( jednego tysiąca złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

 

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE FUNDACJI

§ 9

Władzami Fundacji są:

a/  Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

b/  Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

 

ROZDZIAŁ V.

WŁADZE FUNDACJI – ZARZĄD FUNDACJI

§ 10

 1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.

 2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  • śmierci członka Zarządu,

  • odwołania przez Radę Fundacji,

 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 11

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

ROZDZIAŁ VI.

WŁADZE FUNDACJI – RADA FUNDACJI

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.

 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundatorka. Następnych Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją sama Rada Fundacji.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

  • dobrowolnego usąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  • odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

  • śmierci członka.

§ 13

Do głównych zadań Rady Fundacji należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub Członek Rady Fundacji przez niego wskazany.

 

ROZDZIAŁ VII.

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest samodzielnie każdy z członków zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach